Batch of 2019-2021

Mayank Singh

Sefali Senapati

Monia Umre

Supriti Das

Shreeya Deosant

Soumya Sahoo

Nitin Shrivastava

Amiksha Jain

Poorva Singh

Ishani Garg

Hrisikesh Satpute

Deepak Singh

Akruti Murhekar

Sajida Shahnum

Sayli Mosby

Aparna Ram